Public Transport banner - Utilities

Faisnéis faoi Comhsaoil


Rochtain ar Fhaisneis faoin gComhshaol (RFFC)
Eolas Ginearálta
Ceisteanna Coitianta
Notaí Treoracha ar na Rialacháin RFC 2007 
Cabhair ag Déanamh Iarrtais
 


Treoir 2003/4/CE de Pharlaiment Na hEorpa agus den Chomhairle de 28 Eanáir 2003, maidir le rochtain an phobail ar eolas comhshaoil agus ag aisghairm Treoir na Comhairle 90/313/EECRochtain ar Fhaisneis faoin gComhshaol (RFFC)


Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2008 (I.R. 133 de 2007) cearta dlithiúla dóibh siúd atá ag iarraidh rochtain ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol ó údaráis áítiúla. Tháinig na Rialacháín seo i bhfeidhm ar 1 Bealtaine 2007, lena n-aisghaireadh an ionstraim reachtach roimhe seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 1998.


Eolas Ginearálta


Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh, nó le haghaidh údarás poiblí, a chur ar fáil ach í a iarraidh, d'aon duine.

Cuireann na Rialacháin sainmhíniú ar fáil ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol agus leagann siad síos an modh inar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid údaráis phoiblí. Cuireann na Rialacháin nós imeachta achomhairc foirmiúl ar fáil freisin sa chás go bhfuil duine míshásta le cinneadh ar a iarratas


Ceisteanna Coitianta


 • Cad é an difríocht idir FFC agus Saoráil Fasinéis (SF)?


  Oibríonn na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol ar chomhchéim leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003. Cé gurb ionann nach mór an dá chód reachtacha (maidir le faisnéis ar an gcomhshaol), tá difríocht idir na Rialacháin RFC agus na hAchtanna SF sa mhéid go bhfuil réimse údaráis phoiblí níos leithne i gceist leis na Rialacháín RFC ná mar atá ag ha hAchtanna SF. Tá difríochtaí ábhartha ann chomh maith idir an dá chód reachtaíochta ar na fáthanna faoinar féidir rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú.

 • An ngearrtar táille le haghaidh iarrtas ar fhaisnéis a faoi na Rialacháin RFC?


  Níl aon táille tosaigh de dhíth nuair atá iarratas á dhéanamh ar fhaisnéis faoi RFC.

 • An bhfuil aon táille ag baint le faisnéis a fháil faoi na Rialacháin RFC?


  • Ar aon treo leis na Rialacháin, is féidir le húdarás poiblí táille réasúnta a ghearradh nuair a chuireann siad faisnéis maidir leis an gcomhshaoil ar fáil faoi réir na Rialacháin.
  • Ríomhfar an táille seo nuair a fhaightear an t-iarratas agus braitheann sé ar an méid oibre atá ann an t-eolas seo a cur le chéile, nuair nach bhfuil sé ar fáil cheanna féin i bhformáid inrochtana.  Is 20.95 euro san uair ata leagtha síos don táille seo. 
  • Má ta cóipeanna crua ag teastáil ón iarratasóir, d’fhéadfaí táille 4c don duilleog a ghearradh, ag braith ar an méid eolais atá san iarratas agus cuirfear seo in iúl duit sa litir chinneadh chríochnaitheach.
  • Tá an Roinn tiomanta a chinntiú agus an táille seo á ghearradh, nach rachfaidh sé go ginearálta thar na costais iarbhír a bhaineann leis an ábhar atá i gceist a chur ar fáil.
  • Sa chás gur dócha go rachfaidh meastachán ar chostais faisnéis ar an gcomhshaoil a chur ar fáil thar 100 euro, beidh taisce ar a laghad de 20% ag teastáil.  I gcásanna mar sin, cuirfear é sin in iúl don iarratasóir agus tabharfar deis dó/ dí athbhreithniú nó leasú a dhéanamh ar an iarratas.  Ní cuirfear tús leis an bpróiseas go dtí go n-íocfar an taisce don Roinn.  Ba chóir a thabhairt faoi ndeara freisin go ríomhfar dáta an chinnidh dheiridh ar an iarratas RFC (de ghnáth, taobh istigh d’aon mhí a bhfuarthas an t-iarratas sa Roinn) ag tagairt don dáta a bhfuarthas íocaíocht an taisce. 


 • Conas a cuirfidh an Roinn faisnéis ar fáil saor in aisce?


  • Ba chóir a thabhairt faoi ndeara gur féidir na táillí a chur ar ceal maidir le faisnéis eolais sa chas go bhfuil an costas measta níos lú ná 10.00 euro.
  • Sa chás go bhfuil ar cumas na n-iarratasóirí féachaint ar na cáipéisí cuí ar suíomh in oifigí na Roinne, ní ghearrfar aon táille rochtain ar na taifid seo.  Mar sin féin, tá sé seo ar leithligh ón táille a luaitear thuas.
  • Is féidir Rochtain leictreonach a chur ar fáil do hiarratasóirí saor in aisce nó ar CD-ROM le cóip de na cáipéisí, arís ag braith ar an méid oibre atá i gceist. 

 

 • Conas is féidir liom iarratas RFC a dhéanamh?  Ba chóir iarratais le haghaidh Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol a dhéanmah do:

  An tAonad Shaoráil Fáisnéise
  25 Sráid Cláir
  BAC 2


  Caithfidh tú, nuair atá iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaoil:
  • a chur in iúl go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin RFC agus é a chur faoi bhráid i scribhinn nó i bfhoirm leictreonach (aie@environ.ie),
  • do shonraí teangmhála a chur ar fáil,
  • a chur in iúl, i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol atá á lorg agat, agus an fhoirm agus modh rochtana atá ag teastáil uait.


De ghnáth, cuirfear an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de 1 mhí ón am faighte. • Cad is féidir liom a dhéanamh má tá mé mishásta leis an gcinneadh a rinneadh ar m’iarratas?


  Ma cheapann tú gur diúltaíodh d’iarratas bunaidh ar fhaisnéis chomhshaoil, go léir nó i bpáirt, nó seachas sin nár deileáileadh leis i gceart de réir forálacha na Rialachán RFC, tig leat, laistigh d’aon mhí tar éis cinneadh an údaráis phoiblí cuí a fháil, iarratas a chur chuig an údarás poiblí athbhreithniú inmhéanach a dhéanamh ar an gcinneadh go léir nó i bpáirt.

  Ní ghearrfar aon táille don phróiseas aithbhreithnithe inmhéanaigh.

  Laistigh de mhí amháin ón dáta a bhfaighfear an t-iarratas uait, cuirfear toradh scríofa an athbhreithnithe chugat, ag cur an cinneadh, an chúis leis an gcinneadh in iúl duit agus tabharfar comhairle duit faoi do cheart ar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den tsórt sin. • Conas is féidir liom achomharc a dhéanamh don Coimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil?


  Ba chói achomhairc i scríbhinn a chur faoi bhráid an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil ag:

  An tAonad Shaoráil Fáisnéise
  25 Sráid Cláir
  BAC 2


  Tá tuilleadh sonraí teangmhála agus eolas i dtaobh Oifig an Choimisinéara ar fáil ar suíomh idirlíon Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF) (nasc seachtrach) .  Forálann na Rialacháin RFC go gcaithfear táille 150 euro a ghearradh le haghaidh achomharc don Choimisinéar um Fhaisnéis Chomhshaoil. Mar sin féin, tá soláthar ann freisin le haghaidh táille achomhairc laghdaithe 50 euro dóibh siúd ag a bhfuil cártaí leighis agus dóibh siúd atá faoina gcúram agus freisin do dhaoine, nach raibh baint acu leis an iarratas bunaidh um rochtain ar fhaisnéis, ach atá ag lorg achomhairc ar chinneadh ar dóigh leo a bheidh tionchar aige orthu. 


Nótaí Treoracha ar na Rialacháin RFC 2007


Tá tuilleadh eolais ar na Rialacháin RFC, maraon le breis eolais ar na Ceisteanna Coitianta leagtha amach sna Treoirlíntí Oifigiúla a ghabhann leis na Rialacháin RFC. Tá na Treoirlíntí seo ann chun cabhrú agus treoir a thabhairt do údaráis áitiúla na Rialacháin RFC a chur in bfheidhm agus do iarratasóirí ar mian leo rochtain ar fhaisnéis chomhshaoilCabhair ag Déanamh IarrataisTá Treoir ar na Feidhmeanna agus Taifid i seilbh na Roinne ar fáil i Roinn 15 den Leabhar Tagartha SF.

LEABHAR TAGARTHA MAIDIR LE HALT 15 AGUS 16 DEN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE